En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.
Buscar

Text a buscar:
Totes les paraules Alguna de les paraules
Restringir a documents actius

 • Projectes d'ordenances
 • Ordenances i disposicions


 • 39 registres

  2022

 • Ordenances. ordenança reguladora per a contribuir a l'erradicació de la prostitució i l'explotació sexual
 •    


  2021

 • Ordenances. ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l'Aprofitament especial del Subsol, Sòl i Vol de la Via Pública
 •    


  2020

 • Premsa. L'Ajuntament d'Alaquàs posa en marxa una campanya de conscienciació i informació sobre les obligacions de les persones propietàries d'animals de companyia
 •     L'incompliment de les normes que regula l'Ordenança de la Tenència d'Animals de Companyia comporta sancions de fins 200 euros.

 • Ordenances. ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei públic de subministrament d'aigua potable.
 •    


  2019

 • Premsa. L'Ajuntament d'Alaquàs rebaixa la plusvàlua sobre vivendes
 •     La nova ordenança fiscal de l'IVTM contempla a més bonificacions per als vehicles amb menors emissions contaminants

 • Ordenances. Regulació dels preus públics per serveis educatius, socioculturals i altres serveis
 •     Regulació dels preus públics per serveis educatius, socioculturals i altres serveis.

 • Ordenances. ordenança del Banc de Terres Agrícoles d'Alaquàs
 •    

 • Ordenances. ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions destinades al foment de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials (PEISS).
 •    


  2016

 • Premsa. Alaquàs diu prou als excrements i miccions dels gossos a la via pública
 •     El Ple de la Corporació Municipal aprova una modificació de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals de Companyia per obligar als sobre propietaris a portar bosses impermeables i productes de neteja per desinfectar la zona. L'Ajuntament aplicarà les sancions màximes que estableixca la normativa amb multes que poden arribar fins els 750 euros


  2015

 • Ordenances. ordenança de l'Escola Municipal Infantil
 •    


  2014

 • Premsa. Ecoagents: informació i conscienciació per a uns parcs més nets
 •     L'equip d'Ecoagents de l'Ajuntament d'Alaquàs vigila els parcs públics de la ciutat per informar sobre l'Ordenança Municipal Reguladora de Tinença d'Animals de Companyia i recollir les demandes ciutadanes


  2013

 • Agenda. ECOAGENTS: INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ PER A UNS PARCS MÉS NETS
 •     L'Ajuntament d'Alaquàs posa en marxa de nou el servei d'Ecoagents, un equip de persones que vigila els parcs públics per informar principalment sobre l'Ordenança Municipal d'Animals de Companyia

 • Premsa. El Castell d'Alaquàs acull l'acte de clausura i acomiadament de l'actual Consell de Xiquets i Xiquetes
 •     El Consell de Xiquets i Xiquetes ha participat en la posada en marxa de serveis municipals com els Horts Urbans i l'Ordenança d'Animals de Companyia i en la millora d'alguns projectes com l'anàlisi de l'estat dels parcs públics, les vies exclusives per a vianants i l'augment de la senyalització vial en els accessos als col·legis

 • Ordenances. ordenança reguladora del procediment d'adjudicació i régimen d'ús dels Horts Urbans Municipals d'Alaquàs
 •     La present ordenança té per objecte establir les condicions i els límits necessaris destinats a reglamentar l'ús, gaudiment i aprofitament de les parcel·les en què es constitueixen els horts urbans municipals de Alaquàs, prèvia obtenció en tot cas de l'autorització municipal que autoritze dit aprofitament És a més objecte d'aquesta Ordenança, l'establiment amb caràcter general del procediment d'adjudicació de les distintes parcel·les situades en els horts urbans i la regulació del règim disciplinari, establint les infraccions i possibles sancions que es puguen imposar per conductes contràries al disposat per aquesta norma.

 • Ordenances. ordenança reguladora de la venda no sedentària
 •     L'objecte de la present ordenança Municipal, és regularitzar l'activitat de "Vendes no Sedentarias" (vendes ambulants) realitzades per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, en la via pública, en solars, zones o llocs no estables, i en dates que determini l'Ajuntament d'acord amb els requisits, condicions i termes establerts al respecto. La venda ambulant solament podrà ser exercida per persona física o jurídica, amb plena capacitat jurídica i d'obrar, en els llocs i emplaçaments que concretament s'assenyalin en les autoritzacions que expressament s'atorguin, i en les dates i pel temps que es determini. Excepte dites autoritzacions, queda prohibida la venda ambulant en aquest municipi.

 • Ordenances. ordenança municipal relativa a l'ocupació de terrenys d'ús públic per a la instal·lació de taules, cadires i similars
 •     La present ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic al fet que ha de sotmetre's l'aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat municipal amb taules, cadires, tendals, sombrilles i similars amb finalitat lucrativa, que està supeditat a la prèvia autorització per part de l'Ajuntament.

 • Premsa. ALAQUÀS POSA EN MARXA LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL
 •     Aquesta unitat compta amb tres gossos (Aaron, Bingo i Crach) i té un objectiu educatiu i d'assessorament sobre la tinença d'animals de companyia. A més, vetllarà de manera directa pel compliment de l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia imposant sancions als que no la respecten i alteren la convivència ciutadana.


  2012

 • Premsa. L'Ajuntament d'Alaquàs concedirà llicències express per a obres
 •     Es tracta d'una mesura aplicada per a incentivar l'economia i la creació d'ocupació en Alaquàs. El Ple de la Corporació Municipal aprovarà aquest dijous l'Ordenança municipal que regula la concessió de llicències d'obres de manera àgil i ràpida


  2009

 • Premsa. Ecoagents, informar i conscienciar per a uns parcs i jardins més nets
 •     L'equip informa sobre l'Ordenança Municipal d'Animals de Companyia i recull els suggeriments de millora que ofereixen els usuaris dels espais públics del municipi.

 • Premsa. L'Ajuntament d'Alaquàs posa en marxa el nou servei públic de préstec de bicicletes
 •     El pròxim ple debatrà l'ordenança reguladora del Servei Municipal de Préstec de Bicicletes Horta en bici i tres convenis d'inversió per més d'un milió d'euros

 • Ordenances. ordenança municipal sobre estacionament per a vehicles utilitzats per persones amb mobilitat reduïda i atorgament i ús de la targeta habilitant.
 •    

 • Ordenances. ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Alaquàs
 •     Amb la finalitat de regular un tractament homogeni de la relació jurídica subvencionadora en les diferents Administracions Públiques, es va aprovar la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Es tracta de respondre adequadament a les necessitats que l'activitat subvencionadora de les Administracions Públiques exigix actualment en els aspectes de transparència, control financer i règim sancionador.


  2008

 • Ordenances. ordenança municipal d' usos i activitats
 •     Fecha Aprobación Definitiva 20-1-2015 PUBLICACION BOP: 6-III-2015


  2007

 • Ordenances. ordenança Reguladora dels preus públics per la prestació de serveis en el Centre de Dia Municipal.
 •     ordenança Reguladora dels preus públics per la prestació de serveis en el Centre de Dia Municipal, per a persones grans d'Alaquàs.


  2005

 • Ordenances. Taxa per utilització privativa del domini públic per indústries dels carrers.
 •    

 • Ordenances. ordenança de Mobilitat Ciutadana (Alaquas)
 •     Es objete de la present ordenança la regulació de la circulació de vehicles i vianants i la realització d'altres usos i activitats en les vies del municipi d'Alaquàs, així com fer compatibles els usos socials comuns amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat.

 • Ordenances. ordenança municipal reguladora de la tinença i convivència d'animals de companyia.
 •    

 • Ordenances. ordenança Municipal de Mobilitat Ciutadana
 •    

 • Ordenances. ordenança Municipal Reguladora de l'Us i Explotació de l'Ecoparc de Alaquàs-Aldaia.
 •    


  2002

 • Ordenances. O. Municipal reguladora dels abocaments a la xarxa de clavegueram
 •    

 • Ordenances. ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 •     Darrera modificació BOP 74 19/04/2017

 • Ordenances. ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. (IAE)
 •    

 • Ordenances. ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. (ICIO)
 •    

 • Ordenances. ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre circulació de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 •    

 • Ordenances. ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals
 •    

 • Premsa. L'Ajuntament d'Alaquàs ha posat en marxa una campanya informativa sobre l'ordenança municipal dels animals de companyia.
 •     Un total de 12 informadors s'encarreguen de donar a conèixer els continguts d'aquesta normativa a les veïnes i veïns de la ciutat

 • Ordenances. Taxa per expedició de documents administratius.
 •     La present ordenança Fiscal regula tots els aspectes relatius a la taxa que es genera per l'activitat administrativa que es desenvolupa amb motiu de la tramitació, a instància de part de tota classe de documents que expedisca i d'expedients que entenga l'Administració o les autoritats municipals.

 • Ordenances. ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles (IBI)
 •    

 • Ordenances. Taxa pel servei del cementeri municipal.
 •     L'Ordenança Fiscal regula la taxa que generen els serveis prestats per l'Ajuntament dirigits als diversos serveis que es realitzen en el cementiri municipal. Cal tindre en compte que, per la seua naturalesa, els terrenys i els nínxols del cementiri es consideren de domini públic i sobre ells no hi ha propietat individual, però sí drets d'ocupació a títol particular i temporal