En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.
Cita prèvia

Solicitut de cita previa a l'Ajuntament d'Alaquàs.
És imprescindible que seleccione el servei adequat a la tramitació a realitzar o aquesta no podrà ser realitzada.

Atenció: El registre d'entrada ha de sol·licitar-se en l'apartat relatiu a la OAC i Registre, bé a través del formulari web, o bé telefonant al telèfon 662391716

Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Telèfon:
Email:
Servei:
Per a obtindre el certificat digital que li permetrà realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amb el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
- Document d'identitat de les persones sol·licitants
- Escriptura de propietat, contracte d'arrendament amb últim rebut, rebuts de llum o d'aigua on el titular siga la persona que s'empadrona.
--- En el seu cas:
* Autorització i document d'identitat de la persona titular de l'escriptura o del contracte de lloguer
* Llibre de Família (menors d'edat)
* Sentència judicial (cas de divorci). Si no disposa d'ella, haurà d'aportar DNI I autorització signada per l'altre progenitor.
* DNI i autorització signada per tots dos progenitors (cas de custòdia compartida)

*** Si són tres o més persones per a empadronar, agafen 2 cites ***:
MUY IMPORTANTE
- Recorde portar tota la documentació necessària. D'aquesta forma evitarà haver de demanar noves cites amb el consegüent estalvi de temps i desplaçaments innecessaris.
- Les persones jurídiques o els seus representants no podran sol·licitar cita prèvia per a registre d'entrada, perquè estan obligats a realitzar els tràmits electrònicament.

Cita per a atenció telefònica sobre assumptes relacionats amb l'Agència de Col·locació. Deixa les teues dades i des de l'Agència de Col·locació et cridem.
IMPORTANT: La data sel·leccionada no és per a atenció presencial. Ha d'esperar a rebre cridada de l'Agència de Col·locació.
Cita para atención telefónica sobre asuntos relacionados con la Agencia de Colocación. Deja tus datos y desde la Agencia de Colocación te llamamos.

APORTAR JUSTIFICANT DE COMPTE BANCARI SI DOMICILIA TERMINIS.
AUTORITZACIÓ DEL TITULAR, EN EL CAS QUE SIGA UNA ALTRA PERSONA EL SOL·LICITANT. (N.I.F. DE TOTS)

NOMÉS PER A CONSULTES, PER A REGISTRE D'ENTRADA CRIDAR AL 662 391 716
Inscriure's a la biblioteca.
Recorda portar un document oficial d'identitat i una fotografia de carnet estàndard, pot ser una fotocòpia a color:
Introduïu el vostre número de carnet de la Biblioteca, el títol de llibre o pel·lícula, autor o temàtica que desitgeu agafar en préstec
Numero de carnet:
Títols:
Altres observacions que desitja fer:
Atenció: Per a la renovació anual del lloc en el mercat ambulant ha d'usar-se el tràmit de *OAC-REGISTRE GENERAL
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica, és necessari que acudisca a la seua cita amb el seu DNI/NIE en vigor o el seu permís de conduir.
Es necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.
PROCEDIMENT MATRICULACIÓ CURS 20-21 ESCOLETA INFANTIL L'ALQUERIA
Per a tramitar el Carnet jove cal tindre entre 14 i 30 anys i portar:
- justificant ingrés en BANKIA ES17 2038 6159 9664 0000 1236 de
-- taxa general, 8,40€
-- família nombrosa categoria general, 4,20€
-- família nombrosa categoria especial, exempció total
-- discapacitat igual o superior al 33%, 4,20€
-- discapacitat igual o superior al 66%, exempció total
-- família monoparental categoria general, 4,20€
-- família monoparental categoria especial, exempció total
(els descomptes s'han d'acreditar documentalment)
- DNI del titular del Carnet jove
(NO cal foto)
Descarrega't i imprimeix el següent formulari, i porta'l signat:
https://www.alaquas.org/ficheros/documentos/2017/1/16389/03042019formulario_nuevo_carnet_jove_autorellenable.pdf

Resolució de dubtes sobre el que és relatiu al servei Horta Sud en Bici
http://www.mibisivalencia.es/hortasudenbici/

Altre tipus de consultes
Reserva d'ordinador per a consultar i imprimir
Sol.licitud de certificat cadastral de béns inmobles (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)
Asistència sol.licitud d'ajuda pagament IBI per escassos recursos econòmics (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)
Asistència sol.licitud de bonificació per família nombrosa (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)
Informació cadastral (No certificats) (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)
Sol.licitar el cens de la teua mascota, sol.licitar la llicènçia per a la tinença de gossos catalogats com potencialment perillosos i en general qualsevol tràmit relacionat amb animals de compañia.
Presentar reclamacions, comprar llibres de reclamacions i donar informació al consumidor.
Sol.licitar tractaments de control de plagues en el clavegueram del nostre municipi, insalubritats en habitatges i assumptes generals relacionats amb la salut pública.
Domiciliacions de rebuts:
Per a domiciliar serà necessari aportar el DNI , certificat de titularitat del compte i tindre clar l'objecte tributari a domiciliar, no serveixen les domiciliacions genèriques.
Si Vosté no és el titular del compte, a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització al seu favor del titular del compte permetent-li la realització del tràmit.

Pagament de rebuts amb targeta bancària
Conéixer la situació tributària del contribuent, ja siga en voluntària o en executiva, si té els seus impostos domiciliats o no, situació de l'expedient executiu, embargaments etc., haurà d'aportar el DNI.
Si Vosté no és el titular de la consulta a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització del titular de la consulta al seu favor permetent-li la realització del tràmit.

Si Vosté és el titular del rebut, el podrà obtindre aportant el DNI.
Si Vosté no és el titular del rebut, a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització al seu favor del titular del rebut *permitiendole la realització del tràmit.

Compulsa de documentació (Dni, Titulacions...)
Aportar original i còpia del document

Gestions vàries relacionades amb recursos humans Ajuntament d'Alaquàs
Motiu:
Gestions vàries relacionades amb recursos humans ALEM
Motiu:
CONSULTA DE EXPEDIENTES DE RUINA, QUEJAS Y ORDENES DE EJECUCIÓN. SANCIONADORES
CONSULTA ADMINISTRATIVA OBRAS MAYORES-LICENCIAS AMBIENTALES. PRIMERAS OCUPACIONES
TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES . OBRAS MENORES.INOCUAS.OVP. SEGUNDAS OCUPACIONES
CONSULTAS TECNICAS DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE AMBIENTAL, dECLARACIÓN RESPONSABLE E INOCUA CON OBRAS
CONSULTAS TÉCNICAS DE LICENCIA AMBIENTAL, DECLARACION RESPONSABLE E INOCUA
CONSULTAS TECNICAS SOBRE LICENCIAS DE OBRA MAYOR Y PLAN GENERAL.
CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE LICENCIAS DE OBRA MENOR
CONSULTAS DE PLAN GENERAL Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
Data:
Hora:
Motiu:
He llegit i acepte el tractament de dades personals
Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).