En https://www.alaquas.org/ utilitzem galletes informàtiques (cookies) pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l'ús que fas dels nostres pàgines web. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de galletes informàtiques ací.
Cita prèvia

Solicitut de cita previa a l'Ajuntament d'Alaquàs.
És imprescindible que seleccione el servei adequat a la tramitació a realitzar o aquesta no podrà ser realitzada.

Atenció: El registre d'entrada ha de sol·licitar-se en l'apartat relatiu a la OAC i Registre, bé a través del formulari web, o bé telefonant al telèfon 662391716 de 9:00 a 14:00h

Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Telèfon:
Email:
Servei:
Per a obtindre el certificat digital que li permetrà realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amb el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (ALTES)
- Document d'identitat de les persones sol·licitants
- Escriptura de propietat, contracte d'arrendament amb últim rebut, rebuts de llum o d'aigua on el titular siga la persona que s'empadrona.
--- En el seu cas:
* Autorització i document d'identitat de la persona titular de l'escriptura o del contracte de lloguer
* Llibre de Família (menors d'edat)
* Sentència judicial (cas de divorci). Si no disposa d'ella, haurà d'aportar DNI I autorització signada per l'altre progenitor.
* DNI i autorització signada per tots dos progenitors (cas de custòdia compartida)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CERTIFICADOS COLECTIVOS)
- Será necesario la autorización firmada por todos los mayores de edad de la unidad familiar acompañada de fotocopia del DNI de cada uno de ellos

*** Si són tres o més persones per a empadronar, agafen 2 cites ***:
MUY IMPORTANTE
- Recorde portar tota la documentació necessària. D'aquesta forma evitarà haver de demanar noves cites amb el consegüent estalvi de temps i desplaçaments innecessaris.
- Les persones jurídiques o els seus representants no podran sol·licitar cita prèvia per a registre d'entrada, perquè estan obligats a realitzar els tràmits electrònicament.

DEL 24 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER, TOTS DOS INCLUSIVAMENT, ELS PAELLERS ROMANDRAN TANCATS
-----------
Requisits:
Persones empadronades a Alaquàs majors de 18 anys.
Caps de setmana, festius i vespres de festiu.

IMPORTANT: La data sel·leccionada no és per a atenció presencial. Ha d'esperar a rebre cridada de l'Agència de Col·locació.
Cita per a atenció telefònica sobre assumptes relacionats amb l'Agència de Col·locació. Deixa les teues dades i des de l'Agència de Col·locació et cridem.

Assessorament i tramitació de matrimonis i acolliments civils

APORTAR JUSTIFICANT DE COMPTE BANCARI SI DOMICILIA TERMINIS.
AUTORITZACIÓ DEL TITULAR, EN EL CAS QUE SIGA UNA ALTRA PERSONA EL SOL·LICITANT. (N.I.F. DE TOTS)

NOMÉS PER A CONSULTES, PER A REGISTRE D'ENTRADA CRIDAR AL 662 391 716

NOMÉS PER A CONSULTES, PER A REGISTRE D'ENTRADA CRIDAR AL 662 391 716

Atenció: Per a la renovació anual del lloc en el mercat ambulant ha d'usar-se el tràmit de *OAC-REGISTRE GENERAL
Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica, és necessari que acudisca a la seua cita amb el seu DNI/NIE en vigor o el seu permís de conduir.

Es necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

Per a realitzar tràmits de manera telemàtica és necessari que acudisca a la seua cita amd el seu DNI/NIE en vigor o amb el seu permís de conduir.

PROCEDIMENT MATRICULACIÓ CURS 20-21 ESCOLETA INFANTIL L'ALQUERIA

LA RESERVA DE CITA PRÈVIA NO GARANTEIX L'OBTENCIÓ DE PLAÇA EN LES ACTIVITATS ESPORTIVES.
POSSIBILITAT DE LLISTA D'ESPERA PER A AQUELLS GRUPS COMPLETS.

ACUDIR A LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA EL BOVALAR el dia i hora asignada.

Per a tramitar el Carnet jove cal tindre entre 14 i 30 anys i portar:
- justificant ingrés en CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235 de
-- taxa general, 8,56 Euros
-- família nombrosa categoria general, 4,28 Euros
-- família nombrosa categoria especial, exempció total
-- discapacitat igual o superior al 33%, 4,28 Euros
-- discapacitat igual o superior al 66%, exempció total
-- família monoparental categoria general, 4,28 Euros
-- família monoparental categoria especial, exempció total
(els descomptes s'han d'acreditar documentalment)
- DNI del titular del Carnet jove
(No cal foto)
Descarrega't i imprimeix el següent formulari, i porta'l signat:
https://www.alaquas.org/ficheros/documentos/2017/1/16389/14122021formulari_nou_carnet_jove.pdf

Resolució de dubtes sobre el que és relatiu al servei Horta Sud en Bici
http://www.mibisivalencia.es/hortasudenbici/

Altre tipus de consultes

Erasmus +, intercanvis, Voluntariat europeu

Reserva d'ordinador per a consultar i imprimir

Sol.licitud de certificat cadastral de béns inmobles (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)

Asistència sol.licitud d'ajuda pagament IBI per escassos recursos econòmics (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)

Asistència sol.licitud de bonificació per família nombrosa (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)

Informació cadastral (No certificats) (Fraccionaments, pagaments, rebuts, consultar a recaudació)

Sol.licitar el cens de la teua mascota, sol.licitar la llicènçia per a la tinença de gossos catalogats com potencialment perillosos i en general qualsevol tràmit relacionat amb animals de compañia.

Presentar reclamacions, comprar llibres de reclamacions i donar informació al consumidor.

Sol.licitar tractaments de control de plagues en el clavegueram del nostre municipi, insalubritats en habitatges i assumptes generals relacionats amb la salut pública.

Domiciliacions de rebuts:
Per a domiciliar serà necessari aportar el DNI , certificat de titularitat del compte i tindre clar l'objecte tributari a domiciliar, no serveixen les domiciliacions genèriques.
Si Vosté no és el titular del compte, a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització al seu favor del titular del compte permetent-li la realització del tràmit.

Pagament de rebuts amb targeta bancària

Conéixer la situació tributària del contribuent, ja siga en voluntària o en executiva, si té els seus impostos domiciliats o no, situació de l'expedient executiu, embargaments etc., haurà d'aportar el DNI.
Si Vosté no és el titular de la consulta a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització del titular de la consulta al seu favor permetent-li la realització del tràmit.

Si Vosté és el titular del rebut, el podrà obtindre aportant el DNI.
Si Vosté no és el titular del rebut, a més haurà d'aportar el seu DNI i una autorització al seu favor del titular del rebut *permitiendole la realització del tràmit.

Compulsa de documentació (Dni, Titulacions...)
Aportar original i còpia del document

Gestions vàries relacionades amb recursos humans Ajuntament d'Alaquàs

Motiu:
Gestions vàries relacionades amb recursos humans ALEM

Motiu:
CONSULTA DE EXPEDIENTES DE RUINA, QUEJAS Y ORDENES DE EJECUCIÓN. SANCIONADORES

CONSULTA ADMINISTRATIVA OBRAS MAYORES-LICENCIAS AMBIENTALES. PRIMERAS OCUPACIONES

TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES . OBRAS MENORES.INOCUAS.OVP. SEGUNDAS OCUPACIONES

CONSULTAS TECNICAS DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE AMBIENTAL, dECLARACIÓN RESPONSABLE E INOCUA CON OBRAS

CONSULTAS TÉCNICAS DE LICENCIA AMBIENTAL, DECLARACION RESPONSABLE E INOCUA

CONSULTAS TECNICAS SOBRE LICENCIAS DE OBRA MAYOR Y PLAN GENERAL.

CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE LICENCIAS DE OBRA MENOR

CONSULTAS DE PLAN GENERAL Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Data:
Hora:
Motiu:
He llegit i acepte el tractament de dades personals
Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament d'Alaquàs en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la consulta que ha presentat. Vosté podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial, de l'Ajuntament. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@alaquas.org o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).