Ordenances

[Hisenda] Urbanisme i via urbana Comerç/mercat Medi ambient Modernització Altres

  • Bases reguladores de la concessió d'ajudes al pagament de l'impost de béns immobles de la vivenda habitual de famílies amb escassos recursos econòmics.
  • Taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils
  • Taxa per control d'animals de companyia
  • Taxa per atorgament d'autorització municipal per al repartiment en la via pública de publicitat i repartiment de publicitat domiciliària
  • Regulació dels preus públics per serveis educatius, socioculturals i esportius i altres serveis
  • Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil
  • Ordenança Reguladora dels preus públics per la prestació de serveis en el Centre de Dia Municipal.
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. (IAE)
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. (ICIO)
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre circulació de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  • Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles (IBI)
  • Taxa per la realització de l'activitat administrativa d'atorgament de llicencies per a instal·lacions, construccions i obres en el terme nunicipal i ocupació de la via pública per a la realització d'obres.
  • Taxa per la realització de l'activitat administrativa d'atorgament de llicències ambientals
  • Taxa per expedició de documents administratius.
  • Taxa pel servei del cementiri municipal.
  • Taxa pel servei de clavegueram.
  • Taxa per la prestació del servei d'immobilització, retirada i custòdia de vehicles
  • Taxa per la prestació de serveis administratius d'urbanisme i recaptació.
  • Taxa per la prestació del servei de subministrament de l'aigua potable.
  • Taxa per l'aprofitament especial de la via pública mitjançant pas permanent. (Guals)
  • Taxa per ocupació de la via pública per taules y cadires amb finalitat lucrativa.
  • Taxa per utilització privativa del domini públic per indústries dels carrers.
  • Taxa per l'aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
  • Taxa per la prestació del servei de mercat municipal.
  • Taxa per la realització de treballs técnics d'urbanisme y recaptació.
  • Taxa per la prestació del servei d'utilització pública o privada dels mitjants de comunicació social.
  • Taxa per la prestació del servei de recollides selectives de residus sòlids urbans. (ECOTAXA)
  • Taxa per l'ocupació del domini públic local per parquing de vehicles en terrenys municipals.
  • Taxa per concurrència a les probes selectives per a l'ingrés de personal (drets d'examen)