Ordenances

[Hisenda] Urbanisme i via urbana Comerç/mercat Medi ambient Modernització Altres

 • Bases reguladores de la concessió d'ajudes al pagament de l'impost de béns immobles de la vivenda habitual de famílies amb escassos recursos econòmics.
 • Taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils
 • Regulació dels preus públics per serveis educatius, socioculturals i altres serveis
 • Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions destinades al foment de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials (PEISS).
 • Ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección de tributos locales (PAVES)
 • Taxa per control d'animals de companyia
 • Taxa per atorgament d'autorització municipal per al repartiment en la via pública de publicitat i repartiment de publicitat domiciliària
 • Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil
 • Ordenança Reguladora dels preus públics per la prestació de serveis en el Centre de Dia Municipal.
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. (IAE)
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. (ICIO)
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre circulació de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals
 • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Taxa per la realització de l'activitat administrativa d'atorgament de llicencies per a instal·lacions, construccions i obres en el terme nunicipal i ocupació de la via pública per a la realització d'obres.
 • Taxa per la realització de l'activitat administrativa d'atorgament de llicències ambientals
 • Taxa per expedició de documents administratius.
 • Taxa pel servei del cementiri municipal.
 • Taxa pel servei de clavegueram.
 • Taxa per la prestació del servei d'immobilització, retirada i custòdia de vehicles
 • Taxa per la prestació de serveis administratius d'urbanisme i recaptació.
 • Taxa per la prestació del servei de subministrament de l'aigua potable.
 • Taxa per l'aprofitament especial de la via pública mitjançant pas permanent. (Guals)
 • Taxa per ocupació de la via pública per taules y cadires amb finalitat lucrativa.
 • Taxa per utilització privativa del domini públic per indústries dels carrers.
 • Taxa per l'aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via pública.
 • Taxa per la prestació del servei de mercat municipal.
 • Taxa per la realització de treballs técnics d'urbanisme y recaptació.
 • Taxa per la prestació del servei d'utilització pública o privada dels mitjants de comunicació social.
 • Taxa per la prestació del servei de recollides selectives de residus sòlids urbans. (ECOTAXA)
 • Taxa per l'ocupació del domini públic local per parquing de vehicles en terrenys municipals.
 • Taxa per concurrència a les probes selectives per a l'ingrés de personal (drets d'examen)